Dit artikel is onderdeel van een 8-delige serie artikelen waarin de kwaliteit van websites van psychologen onderzocht is. Een introductie en overzicht van alle artikelen vind je hier: Hoe goed zijn de websites van psychologen?

Voorwoord

Vanaf half februari 2012, tot 7 juni 2012 heb ik gewerkt aan deze scriptie. Zoals de titel doet vermoeden betreft het een onderzoek naar de kwaliteit van de websites van Nederlandse psychologen. Uit mij studie (communicatie & multimedia design) heb ik twee specifieke onderdelen (user experience design en usability) geselecteerd, en mijn kennis over deze twee onderwerpen vergroot en losgelaten binnen dit onderzoek naar websites van psychologen.

In deze scriptie stond de volgende vraag centraal; “Hoe staat het met de usability en het design van de user experience binnen de websites van 25 willekeurige psychologen uit Noord Nederland?” Daaromheen moesten vele antwoorden op aanliggende deelvragen gegeven worden die o.a. een beeld geven van de kijk van psychologen op (het hebben van) websites, de kijk van hun doelgroep en cliënten op deze websites en de mogelijke toekomst van psychologen en de vertegenwoordiging van hun praktijk op het internet.

De uitkomst van dit omvangrijke onderzoek ligt nu voor u. Het is een document vol bevindingen, eye-openers, tips voor psychologen en ‘suggesties voor de toekomst’.

Mijn grootste wens is dat dit document een actie of discussie op gang brengt waardoor deze scriptie daadwerkelijk tot tastbare resultaten of aanpassingen in de praktijk zal leiden.

Hoewel er een zeer grote hoeveelheid mensen direct en indirect heeft meegewerkt aan de onderzoeken binnen deze scriptie, wil ik drie van hun specifiek bedanken. Wander Elout (mijn mentor), Patrick van Aalst (mijn vakdocent) en Berni Thomassen (psycholoog). Zonder enige bijsturingen van mijn aanpak, hun openheid en perspectieven was het eindresultaat niet geworden zoals het nu voor u ligt.

Paul Christian Greidanus, 7 juni 2012.

Op deze scriptie is de volgende licentie van toepassing:

Creative Commons Licentie
“Hoe Goed Zijn De Websites Van Nederlandse Psychologen” van Paul Christian Greidanus is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie.
Gebaseerd op een werk op https://www.paulchristian.nl/hoe-goed-zijn-de-websites-van-psychologen/.

 

Inleiding

In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de gebruiksvriendelijkheid (usability) en het design van de user experience binnen de websites van Nederlandse psychologen.

Doordat recentelijk (januari 2012) de kosten voor een bezoek aan een psycholoog fors gestegen zijn[1], lijkt het niet onwaarschijnlijk dat voor het eerst sinds jaren het aantal mensen dat een psycholoog bezoekt terug zou kunnen lopen. Een ander gevolg van deze prijsstijging zou kunnen zijn dat mensen simpelweg selectiever worden wanneer ze een psycholoog kiezen omdat het ze meer geld kost. Daarnaast is er in het vakgebied van psychologen sprake van een lichte verzadiging van de arbeidsmarkt[2]. Bij verscheidene psychologen opleidingen geldt daardoor tegenwoordig een numerus fixus[3]. Met daarnaast de introductie van de eerste HBO psychologenopleiding ‘Toegepaste Psychologie’ in 2007 (waarvan de eerste studenten op dit moment hun diploma’s in ontvangst nemen) zal er naar schatting een intensievere concurrentiestrijd onder psychologen plaats gaan vinden.

Als gevolg van de ‘selectievere’ of zelfs ‘wegblijvende’ cliënten en deze lichte verzadiging van de markt, zullen er in de nabije toekomst naar verwachting grote veranderingen plaatsvinden op de manier waarop psychologen hun website en het internet inzetten om hun praktijk te ondersteunen. Op dit moment worden de kansen op het internet door psychologen nog niet of nauwelijks benut. Websites van psychologen zijn veelal ‘bijzaak’[4] en worden gezien als ‘slechts een digitaal visitekaartje’. Maar de mogelijkheden van websites en het internet zijn vele malen groter, en omdat ik verwacht dat psychologen in de nabije toekomst een stuk gedrevener en zakelijker zullen moeten zijn met betrekking tot zelfpromotie, en met de recente veranderingen komt de timing van deze scriptie wellicht nóg beter uit dan ik aanvankelijk verwachtte.

De onderzoekshoofdvraag voor deze scriptie is als volgt:

“Hoe staat het met de usability en het design van de user experience binnen de websites van 25 willekeurige psychologen uit Noord Nederland?”.

Met ‘psychologen’ doel ik in dit geval specifiek op eerstelijns, gz-gekeurde, vrijgevestigde psychologen.

Om deze (hoofd)vraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen gesteld:

  • In hoeverre zoeken mensen/cliënten zelfstandig naar een psycholoog op het internet?
  • In hoeverre is het hebben van een website vanzelfsprekend onder psychologen?
  • Hoe ziet de ‘psychologie’ van de gemiddelde bezoeker (eindgebruiker) van een psychologenwebsite er uit? Met welke mindset komt hij/zij op een website van een psycholoog?
  • Hoe scoren websites van psychologen op een checklist die de kwaliteit van de gebruiksvriendelijkheid en user experiece meet?
  • Wat zijn de meest voorkomende fouten, knelpunten en klachten binnen websites van psychologen?
  • Hoewel er niet één super formule zal zijn voor websites van psychologen verwacht ik een groot aantal ‘veel gemaakte fouten aan te treffen. Hoe zou een optimaler en beter ‘framewerk’ er uit zien voor websites van psychologen wanneer ik deze fouten in acht neem?

In de volgende hoofdstukken zullen deze deelvragen beantwoord worden aan de hand van onderzoeken, rapporten, tests en interviews, en in het laatste hoofdstuk van deze scriptie wordt uitgebreid antwoord gegeven op de hoofdvraag. Om antwoorden te krijgen op de deelvragen en bepaalde kwesties vanuit meerdere hoeken te belichten is binnen deze scriptie een breed scala aan onderzoeken gedaan. Het onderzoeksverloop is er één die van ‘breed, en algemener’ naar ‘steeds specifieker’ ging, zoals hieronder te zien is. Zo begon de scriptie met een breed en algemeen literatuuronderzoek naar website usability en user experience design om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in deze essentiële onderdelen, en eindigde de scriptie met een opmerkelijke conclusie, het ontwikkelen van een website concept voor een psychologen praktijk.

Dit zijn de onderzoeken die gebruikt zijn om te komen tot de antwoorden en inzichten in deze scriptie:

Globaal onderzoek in de vorm van een literatuuronderzoek naar website usability en user experience design in het algemeen.

Onderzoek naar de usability van 25 websites van psychologen uit Noord Nederland.

Onderzoek naar het vakgebied van psychologen en hun cliënten.

Onderzoek naar de usability van één specifieke website van een psycholoog uit Noord Nederland

Het ontwikkelen van een concept / mock-up van een verbeterd (nieuwe) website voor deze psycholoog op basis van alle bevindingen.

Van ieder onderzoek is een apart rapport gemaakt dat in zijn geheel te vinden is in de bijlage. De inzichten, hoofdlijnen en conclusies van deze rapporten zijn gebruikt in dit scriptieverslag. Deze scriptie zelf is vervolgens ingedeeld naar de volgorde van de deelvragen en iedere deelvraag heeft zijn eigen hoofdstuk.

Volgend hoofdstuk: Hoofdstuk 1: Populatie & doelgroep

Scriptie introductie: Hoe goed zijn de websites van psychologen?


[1] Eigen bijdrage voor psycholoog en psychotherapie in 2012. Geraadpleegd op 7 juni 2012, http://financieel.infonu.nl/verzekering/89404-eigen-bijdrage-voor-psycholoog-en-psychotherapie-in-2012.html

[2] Basispsycholoog loopt met ziel onder de arm. Geraadpleegd op 7 juni 2012, http://www.vkbanen.nl/banen/artikel/basispsycholoog-loopt-met-ziel-onder-de-arm/66257.html

[3] Te veel studenten willen psycholoog worden. Geraadpleegd op 7 juni 2012, http://vorige.nrc.nl/dossiers/hoger_onderwijs/selectie_en_toelating/article1630569.ece

[4] Y. Hofman. (interview), Groningen, 15 mei 2012. & M. van der Zande (interview), Groningen, 18 april 2012.